BDK POSZTUMUSZVálogatott halálaimPszichodrámabszurdA Pilinszky-projektumTejmozi 3.0A Semmi apoteózisaKárpáti limerikekNevemben a D.

...az irodalmi folyamatok és jelenségek vizsgálatakor a művet kell meghatározó entitásnak tekintenünk. Az irányzatok, műegyüttesek, érdekcsoportok, kánonközösségek vagy ... régiók által megjelenített irodalmiság vizsgálatakor mindig fokozott gyanakvást ajánlok, és ha a közös kalap-koncepciókból kilóg valami, akkor inkább a kalapot tegyük félre. (Bodor Béla: Miről beszél(t)ünk - összefoglaló)

Vízumköteles irodalom? Integrálódni - de mibe?

Internetes konferencia a Virtuális Pánsíp Irodalmi Szalonban - 2003
 
TARTALOM:
 
Előadások:
 
Kerekasztal:
 
Hozzászólások:
 
Zárszó
 
Összefoglaló
 
Kárpátaljai magyar irodalom
Infók, érdekességek, adatok Kárpátaljáról - városok, Ungvár
Kárpáti Vipera News
Kárpátalja Blog
Kárpáti limerikek
Csupakabra Kárpátalján
Cég, vállalkozók Kárpátalján
Utazás, turizmus Kárpátalján
Vereckei magyar emlékmű
Egy piréz kárpátalján

Berniczky + BDK kölcsönhatás

BDK Irodalmi Blogja

 

A Kárpáti limerikek sorozatból:

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély,
                   csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>több limerik

 

 

 
zárszó

Bodor Béla

Miről beszél(t)ünk?

Nagy fába vágta a fejszéjét Balla D. Károly, amikor eltervezte ezt az Internetes tanácskozást a határon túli irodalom tárgyában. Igaz, nem nagyobb fába, mint Elek Tibor, amikor majd’ két évvel korábban kerekasztal-beszélgetést vezetett hasonló témában, és mindazok az elődeik, akik (megszámlálhatatlanul sokan) rágták és rágatták már ezt a gumicsontot, anélkül, hogy bármi eredményre jutottak volna. Én pedig most még nehezebb vállalkozásba fogok, amikor megpróbálom egyszerre összefoglalni egyrészt a konferencia előadásai, hozzászólásai, valamint az ezekről több szálon kibontakozott viták lényegét[1], másrészt azokról a gondolatokról is számot adni, melyek bennem fogalmazódtak meg a tanácskozás során és azt követően.

Amikor határon túli, illetve kisebbségi irodalomról, kultúráról, egyáltalán létformáról beszélünk, valójában kettős csapdába esünk. A csapda egyfelől (történelmi eredetű) társadalmi, politikai, másrészt egzisztenciális eredetű. Amikor a világot határon inneni és határon túli régiókra osztjuk, óhatatlanul egy idealizált ős-állapot lebeg a szemünk előtt – legyünk bármennyire felvilágosult gondolkodásúak, européerek vagy akár kozmopoliták –, és ez a valamikor volt és titokzatos ellenségeink összeesküvése folytán elbukott, legyőzött és feldarabolt magyar nagyhaza eszménye. Abszolutizáljuk azokat a határokat, melyek ezt a legendás ős-hazát kerítették körbe, miközben semmibe vesszük azokat, melyek mai valóságunk terét hasítják darabokra. Ezek a valamikori határok állítólag egy természetes földrajzi, etnikai, kulturális és nemzeti egységet rajzoltak körül, egy olyan ország köré íródtak, mely minden szempontból a normális jelzővel volt leírható, szemben az azóta is, hosszan elhúzódó pillanatnyi állapotok abnormitásával. – A mi őseink nyilait, kérem, egész Európa rettegte! – jelentette ki harciasan Swartz úr, és rosszkedvűen meredt a kávé mellé szűrt meleg tejre, mely a túlhevített porcelánkancsóban kissé megbőrösödött. A párducbőr-kacagánytól Swartz úr Bocskai-sapkájáig és ferencjóskájáig egy kalap alá lehetett venni a haza tegnapjait, és ez a téveszme annál veszélyesebb, minél kevésbé tudjuk tényekkel alátámasztani. Platón azt mondja, hogy a mítoszoknak akkor van létjogosultságuk a gondolkodásunkban, ha olyan problémával találkozunk, melyről nincsenek tapasztalataink, és mely a rendszeres filozofálás számára megközelíthetetlen. Platón azonban nem gondolt arra, hogy a józan gondolkodás eredményeit milyen ingataggá teheti az irracionális alapozás. Ugyanis azt kell látnunk, ha kritikus szellemben közeledünk legendás múltunk eseményeihez, hogy annál érzékenyebbé válunk az ilyen kérdések iránt, minél argumentálatlanabb elemekkel próbálkozunk. Persze a szomszédos népek esetében éles szemmel felfedezzük, hogy egész történelmi önazonosságukat bárgyú mesékre alapozzák. A szlovákok lassan egész Közép-Európát a valamikori Morva Nagybirodalomhoz csatolják, és magukat persze ennek örököseiként csodálják. A románok a dákokban találták meg elődeiket, egyes ukrán nacionalisták ősi államuk egyik nagyvárosára ismernek Debrecenben, a szerbek és az albánok pedig gyakorlati vérontásra is hajlandók, hogy a maguk „nagy” ős-országát helyreállítsák; a szerbek, horvátok és bosnyákok legfeljebb nyelvjárásként elkülöníthető nyelvük elválasztásán fáradoznak. A magyarlakta területeken inkább az utódállamok mesterkednek effélében, amikor önálló nyelvvel (és írással) rendelkező népként igyekeznek láttatni a székelyeket, csángókat, palócokat és más tájegységek népeit, akik persze mind a múltban erőszakkal elmagyarosított szlovákok, románok, déli vagy keleti szlávok lennének. A magunk gyakorlatában azonban nehezebb felismerni ezeket a gondolatokat.

Egy apróságban szeretnék példát mutatni erre. A Németországban élő Pompéry Judit Irodalomról szól-e a nóta című előadásában az emigráció csoportjait sorolja koronként. Beszél a Rákóczi-szabadságharc bujdosóiról és Kossuth 48-asairól, a két világháború utáni menekültekről. Ugyanakkor eszébe sem jut, hogy azok a bizonyos „kitántorgók” másfélmilliónyian a „boldog békeidők” éveiben, 1880 és 1910 között kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, és tömeges kivándorlásuknak éppen az első világháború vetett véget[2]; (nem úgy, hogy megoldotta a problémáikat, hanem úgy, hogy lehetetlenné tette a közlekedést). Vajon mi lehetett az oka, hogy az utóbb mennyországként emlegetett egész Magyarországban másfélmillió angyal nem kellett senkinek? Nem kell-e arra gondolnunk, hogy a kávéházi szittyák és a puszták népének szülei-nagyszülei nem tartoztak ugyanahhoz a nemzethez? Nem is beszélve a később Trianonban elcsatolt területek akkori állapotairól – vajon nem volt-e a Hortobágy poétája (nem Ady, hanem a versben szereplő alak, aki eltemette a nótát) bizonyos értelemben éppolyan határon túli pária, mint az a magyar, aki ma Gáton születik, Zabolán vagy Felső-Elefánton? Ebben a tárgyban közzé tettem már egy dolgozatot, amivel nem szereztem túlzott népszerűséget Erdélyben.[3] Megismétlem az alapvető állítást: a térképre rajzolt határok meghatározhatják ugyan, hogy egy település közigazgatásilag mely államhoz tartozik, de az igazi határokat az emberek a maguk jószántából állítják maguk köré. Egy falu szomszédos magyar, román, cigány vagy tót lakóinak egymáshoz ezerszer több közük van, mint Antall Józsefhez vagy Széchenyi Istvánhoz – akár a határon túl van az a falu, akár innen; ez így normális. Ha nincs így, akkor se integrálni, se népi, nemzeti vagy bármilyen öntudatra ébreszteni nem lehet őket, mert létüket végképp megrontotta a szociális impotencia. Ha azonban képesek az ilyen együttműködésre, akkor kultúrájukon múlik, hogy ezek a személyi, családi és munka- vagy lakóközösségi autonómiák alkotnak-e nagyobb közösségi szerkezeteket vagy sem. Az imént emlegetett Swartz úr tökéletesen be tudott illeszkedni a legendás magyarság álom-nemzetébe[4], de a parasztokkal vagy proletárokkal nem érzett semmiféle rokonságot, és ez a polgári társadalmakban megint csak így normális, még ha az a polgárság a Magyarországon a nyakába rakott koloncokkal élt is. Ezekből az adottságokból kell tehát kiindulnunk, ha a mai reménytelennek látszó helyzetből szeretnénk kitörni valahogyan, méghozzá tömeggyilkosságok nélkül. Azok ugyanis nemcsak a jó ízlésünket és az erkölcsi érzékünket zavarják (az ilyesmin az ember többnyire túlteszi magát), de a történelem során eddig még minden alkalommal teljességgel eredménytelennek bizonyultak. 

Erre a helyzetre igyekezett felhívni a figyelmet Kovács Imre Attila előadásában, melyre mindannyian felkaptuk a fejünket: „A lehetőségeket és a körülményeket vizsgálva rá kell jönnünk, hogy a kárpátaljai irodalomnak egyre inkább az ukrán »olvasata« válik döntő jelentőségűvé. Kárpátaljának célszerű volna reagálnia az Ukrajna irodalmi törekvéseire, mert nem az uniós korszakába lépő anyaország dilemmái lesznek számára mintaértékűek a továbbiakban, hanem a közvetlen környezet inspirációi.” Az erről kibontakozott vita során egyetértés látszott kialakulni: az a normális, ha a kárpátaljaiak az ukrán, az erdélyiek a román, a felvidékiek a szlovák irodalommal keresnek az eddiginél sokkal szorosabb kapcsolatot.[5] Ha elhisszük a hídszerep meséjét, akkor ehhez kétség sem fér. Az előadások azonban szinte kizárólag ezzel ellenkező tapasztalatokról számoltak be. Magyarország Budapest-központú, a magyarság egésze anyaország-központú, és mindenki nyugat felé tájékozódik, miközben felháborodik azon, hogy őt magát sem ismerik a tőle nyugatra élők: a magyarok a németek felé figyelnek, a németeket a franciák érdeklik (már amennyire), a franciák azon háborognak, hogy az angolok közelebb érzik magukhoz Amerikát, mint a kontinenst[6]. Ha pedig ez így van, és az egyes országok perifériái is a saját centrumuk felé tekintenek, miközben észre sem veszik azt, aki karnyújtásnyira áll mellettük, akkor félő, hogy a határon túli magyarok erőfeszítése viszonzatlan marad[7]. Így sem haszontalan persze, ha tájékozottak lesznek annak az államnak a dolgait illetően, melyben élnek és élni fognak (különösen azok, akik belátható időn belül az Unióhoz nem csatlakozó országokban, főként Ukrajnában és Szerbiában élnek), de attól tartok, hogy ez a tájékozódás nemigen fog kölcsönös kulturális kapcsolattá kiteljesedni. Ha pedig ez így van, akkor félő, hogy a kulturális közeledés a beolvadást gyorsítja. Egyfelől tehát a dolog fontos és elkerülhetetlen, másfelől azonban a kötődés másik irányának sem szabad meggyengülnie[8].  Ennek a dolognak a módja sajnos még nincs kitalálva, pedig idő aztán lett volna rá. Egyáltalán ez a kettős kötődés a lehető legproblematikusabb valami. A józan ész azt diktálná, hogy az író annak a nyelvnek[9] a logikája és a hozzá kapcsolódó irodalmiság szelleme szerint dolgozzon, amelyben íróként megszületett és beszédét megalapította, miközben referenciális közege (ami persze mindenképpen van, a nyelvközpontú elméletek mindössze annyit mondhatnak, hogy ennek a hatása is nyelvben létesülő hatás, amint hogy erkölcs sincs a nyelven kívül: a néma erkölcs csupán viselkedés) az interperszonális kapcsolatháló, mely az alkotónak mint individuumnak a szociális közegét alkotja[10].

Azt mondhatják erre azok a barátaink, akik járatosak a ma élő irodalomtudományi paradigmák vidékén, hogy az ilyen irodalomeszmény végletesen korszerűtlen, egyes szempontokból nézve egyenesen elbukott a tudományos vizsgálatok próbáján.[11] De ahogy Fekete J. József előadására reflektálva írtam: korántsem annyira egységes az irodalomelmélet, mint amilyennek látszik. A komparativitás persze a legtöbb iskolában megjelenik, de világpoétikáról csak annyiban beszélhetünk, amilyen értelemben a világzene kifejezést használjuk. Úgy a próza-, mint a vers-szervezés sajátosságainak összehasonlítása érdekes tanulságokat hozhat; de ebből sohasem lesz egynemű normarendszer. Az adott példánál maradva: képtelenség azt mondani, hogy a magyarországi magyar irodalom egésze normaként állna, például a vajdasági irodalom előtt. Az azonban kétségtelen, hogy ha egy régióban nem keletkeznek jelentősnek látszó alkotások, akkor nem lehet valamiféle politikai korrektség nevében a magyarországi vagy a közép-magyarországi régióval azonos rangot tulajdonítani neki.

Meggyőződésem, hogy az irodalmi folyamatok és jelenségek vizsgálatakor a művet kell meghatározó entitásnak tekintenünk. Az irányzatok, műegyüttesek, érdekcsoportok, kánonközösségek vagy más efféle egységek, nota bene régiók által megjelenített irodalmiság vizsgálatakor mindig fokozott gyanakvást ajánlok, és ha a közös kalap-koncepciókból kilóg valami, akkor inkább a kalapot tegyük félre.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a mű zárt doboz lenne. Az alkotó, az olvasó, és maga a szöveg is ezer szállal kapcsolódik közegének közbeszédéhez, és az azt meghatározó normákhoz, értékekhez, hagyományaihoz és divataihoz, szokásaihoz, példáihoz és eszményeihez. A „modern” irodalomtudományok csak azért igyekeznek mindettől elvonatkoztatni és figyelmüket a szövegre mint olyanra összpontosítani, hogy a műről szóló beszéd ne legyen parttalan. Hogy csak akkor alkalmazzunk külső szemléleti pontot, ha ez elkerülhetetlen. A többek által emlegetett Kertész Imre munkáit például nyilván nem lehet úgy vizsgálni, hogy a nácizmus történéseinek irodalomtól távol eső szempontjait teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Vizsgálatunk első tárgya azonban az a groteszk normativitású és személyességű travesztált Thomas Mann-i mondat kell legyen, mely a mű roppant feszültségét hordozza. A nyelvművészet tétje itt: Auschwitz valóságának megjelenítése. De ez az aktus a nyelvművészet művelése nélkül elképzelhetetlen.

Tárgyunkhoz visszatérve: persze, a kisebbségi irodalmak témája többnyire a kisebbségi élet, annak az emberi lélekre, kapcsolatokra, nyelvre és mentalitásra gyakorolt hatása. De ha nincs nagyon erős, művészien megalkotott szövegvilág, akkor ezek a jelenségek nem tudnak megszületni a fikció univerzumában, és az eredmény nem az ügy szolgálata lesz (mint lenne például egy helytörténeti munka vagy egy riport, egy interjú esetleg szerényebb írásművészeti tehetséggel is megoldható megírásakor), hanem éppen az ügy lejáratása. Azt gondolom, hogy éppen az elkötelezettség, a referencialitás, a valóságba vetett szálak követhetősége az, ami ha nem annyira megoldott egy kisebbségi környezetben keletkező műben, hát egye fene. Az a fontos, hogy született egy olvasva-élhető világ. Legfeljebb a mesebeli pénzt nem fogadják el a prodmagban. A nyelv sokkal okosabb nálunk. Az a valóság, amit esetleg nem sikerült „megverselnünk”, nagyon is ott lesz a mű anyagában. Pár év múlva majd látszani fog.

Annyiban tehát elfogadhatjuk a „centrum bírál” elvét, hogy a távlatosabb, a mű keletkezésének körülményeit kevésbé ismerő (és attól kevésbé megbéklyózott) szemlélet valószínűleg érvényesebb gondolatokat fogalmaz meg a mű kapcsán, mint az együtt érző, és talán büszkélkedni is vágyó sorstársak meglátásai. Erre gondoltam, amikor néhány éve a kritikáról szóló tanácskozáson azt az azóta sokszor félremagyarázott kijelentést tettem, hogy a magyar irodalomnak és kritikájának nagy szüksége lenne a külföldi műbírálók által gyakorolt kontrollra.[12] Viszont ehhez itt és most fontos hozzátenni: a határon túli irodalmárok észrevételei talán ugyanilyen relevánsak lehetnének. A kapcsolatnak ebben az irányban is sokkal elevenebbnek kellene lennie. 

Ugyanakkor – ismét Pompéry Judit Irodalomról szól-e a nóta? című szövegére utalva[13] – egy általánosabb téveszmére is gondolnunk kell, immár szélesebb kontextusban szemlélve beszélgetésünk tárgyát. Amikor kisebbségekről beszélünk, hajlamosak vagyunk a szociális szerkezeteket kisebbségek és többség dichotómiájaként leírni. Ez pedig tipikus optikai csalódás. Többség csak akkor képződik egy embercsoportban, ha annak fikciójával szemben (enyhébben fogalmazva: azzal szemközt, vagy a mellett) egy csoport kisebbségként identifikálódik. Kedves Barátaim – mondjatok nekem egy többséget New Yorkban. Én úgy látom, hogy a határon túli magyar kisebbségek léte annak függvénye, hogy a térség többi nemzetei, illetve az anyaországi magyarság magára mint lokális majoritásra tekint. Ez a közös nemzeti-romantikus gond terheli Európa jelenét, és főként jövőjét.

Végül csak egy apróság. Jóval korábban már fűztem néhány megjegyzést egyes előadásokhoz, illetve az előadások, a konferencia egészéhez. Ezt most ide illesztem egy kattintásnyira:[14]. Hogy ez a hosszabb és későbbi szöveg végeredményben derűlátóbb-e vagy sem, nem tudom. Talán annyi vigasztaló eszembe jut, hogy nagyjából feleannyival, mint Magyarország, Kárpátalja is távolabb került Szibériától. És azon a dróton keresztül, amin ezek a szavak futnak köztünk, sokkal, de sokkal közelebb Magyarországhoz. Akár a magasban helyezkedik el az a bizonyos haza, akár egy határ túloldalán.


[1] Erről külön is írtam egy áttekintő összeállítást az ÉSnek. A honlapon ezt is megtalálhatjátok. (Az Élet is Irodalom kérésére ezt a szöveget csak az ott történt megjelenés után közli az UngParty - a szerk.)

[2] Pompéry Judit: Irodalomról szól-e a nóta?
     „Odáig mindenki tudja, hogy az országot elhagyták Rákóczival a bujdosók, Kossuth-tal a 48-asok (itt bukkan fül először az emigráció mint politikai kategória), az I. VH után Amerikába tántorogtak ennyien, a II. VH. után elmenekültek annyian. 56-ban nyugatra ment 200.000, és azóta is folytonosan létezik különböző intenzitású, de permanens vándorolás. „Otthonról” nézve a több száz éve uralkodó szemlélet szerint egy közös vonása van ezeknek az idegenbe kerülteknek: Elmentek = megszűntek létezni az otthonmaradtak szempontjából. Az anyaország egyszerűen leírta őket. Fel sem tételez tehát az elvándoroltakban nemzeti folytonosságot, netán potenciális kulturális tényezőt.”

Valójában 1880-90-ben 110 ezer, 1890-1900-ban 250 ezer, 1900-1910-ben 1,2 millió (!) kivándorló hagyta el az országot. Igaz, közülük sokan visszajöttek; és az utolsó nagy tömegbe a családegyesítéseket is bele kell számolni, tehát azokat az eseteket, amikor a családfő megvetette a lábát odakint, és jócskán lemaradva követte őt a családja. Ez sem számított kivételnek.

A politikai emigrációs hullámokkal eltávozottak, eltűntek, visszajöttek számáról szóló adatok rendkívül ellentmondásosak, nem ritka eset, hogy az adatok között nagyságrendi eltérés van.

Az „elment = megszűnt létezni” az ország szinte egy évszázados elszigetelődése következtében vált jellemzővé az „idegenbe szakadtak”-ról való gondolkodásban, és csak az Unió stabilitása korrigálhat rajta, lassan, remélhetőleg. 

[3] Bodor Béla: Az Erdély-üzlet, C.E.T., 1993 nov/dec. Sajnos a szövegnek nincs még digitalizált változata.

[4] Jó, persze, ironizálok. De ehhez nagyon hasonló, és a maga kissé groteszk módján mégis rokonszenves példáit láthatjuk ennek a magatartásnak egyebek mellett Franz Schedel, a későbbi Toldy Ferenc írásaiban. Én előadásai szövegében találkoztam ilyen fordulatokkal, de Dávidházi Péter egész csokorra valót gyűjtött össze verseiből is, többek között a Per passivam resistentiam című (1998-ban megjelent) kötet Őseinket felhozád című tanulmányában. Egyébként a naivnak titulált és rendszerint megmosolygott Dugonics András regényeit és történelmi munkáit is érdemes lenne áttekinteni ebből a szempontból. 

[5] Ld. a Fórumban az Ukrán mentőöv című beszélgetést. (A Fórumban a beszélgetések a konferencia lezárása után - 2003.01.22 - is folytatódtak, sok irányba kanyarogva. Bodor Béla az említett időpontig „elhangzottakat” vette figyelembe. A Fórumot LÁSD ITT - a szerk.)

[6] Fekete J. József: „Riszálás megy az irodalmi focipályán”
     „A centrum és periféria kérdésében ma is a sztereotípiák érvényesülnek. Végel László írta egy vagy tíz évvel ezelőtti esszéjében, hogy ha Újvidékről Budapestre utazik, akkor mindenki a vajdasági magyarság sorsáról faggatja,  de senkit se érdekel, hogy például mi a véleménye a posztmodernről.
     Ennek kapcsán állapította meg Kibédi Varga Áron (Magyar-magyar kapcsolatok és az irodalom, Mikes International, 2001-2002. II. évf. 2. sz. 8. o.), hogy: »A Magyarországon kívül, de a Kárpát-medencén belül élő magyar értelmiségivel és íróval szemben az az elvárás, hogy szomorkodjék, hogy panaszkodjék, másról mint a kisebbségi élet nyomoráról ne beszéljen és főleg pozitívumot ne mondjon, az már kimondottan botrány lenne.« (…) »A magyarországi elvárásokat ezenkívül a központ-periféria szociológiailag rendkívül érdekes problémája is jellemzi, egyrészt kulturális, másrészt társadalmi szinten. A központ dönt, a periféria pedig úgy érzi, hogy ezekbe a döntésekbe nem szólhat bele. Kulturális vonalon a magyar helyzet ebből a szempontból hasonlít a francia helyzetre. A francia kulturális élet párizs- , a magyar budapestközpontú. Mindkét fővárosban úgy gondolják a kulturális vezetők, értelmiségiek és kritikusok, hogy az ő ízlésük mérvadó. Általában ők tudják a legjobban, hogy ki jelentős író, függetlenül attól, hogy az író milyen illetékességű és hogy magyarországi, a vajdasági, a szlovákiai vagy az erdélyi valóságot ábrázolja-e. Ami nem felel meg a párizsi, illetve a budapesti mércének és elképzeléseknek, az provinciális, másodrangú. A provincia beletörődik ebbe a helyzetbe, hatásos tiltakozásra nincs lehetősége.«”

Pompéry Judit: Irodalomról szól-e a nóta?
     
„Európában az információ Nyugatról Keletre áramlik, és nem fordítva. A franciák pl. nem tudnak szinte semmit a csehekről, magyarokról, mi viszont szintén alig tudunk valamit keleti szomszédainkról. Csak ez utóbbi senkinek nem tűnik fel, hisz számunkra Szerbia, Bulgária épp annyira »érdektelen«, mint mi vagyunk, pl. az angoloknak.
    Hasonló egyenáram-jellegű a magyar-magyar kommunikáció: az anyaországtól a kisebbségek felé és nem fordítva. Ebben a fennállásban az erdélyiek, felvidékiek ütköznek meg azon, hogy az anyaország mennyire tájékozatlan felőlük. Hasonló vehemenciával bizonygatják határon túli honfitársaink, hogy az ő régiójuk mi mindenben előzte meg a mai Magyarországot, gótikus templomok csak a határon túl vannak, népi hagyományápolás, bizonyos nyelvi eredetiségek stb. Mindkét esetben ez egy ambivalens lelkiállapot, amely egyszerre hordozza magában a büszkeséget és a kisebbrendűségi érzést.”

[7] Németh László 1935-ben járta be Erdélyt, és Magyarok Romániában címmel terjedelmes úti beszámolót írt tapasztalatairól. Ebből idézek ide néhány részletet. (Az írás egészében megtalálható úgy az 1989-ben – a rózsaszín életmű-sorozatban – megjelent Sorskérdések-kötetben, mint az 1992-es Püski-kiadásban, melynek A minőség forradalma / Kisebbségben a címe.) 

     „Még Marosvásárhelyt fordult hozzám egy újságíró; elmegyek-e Nagyváradra, a román-magyar békeértekezletre. A nagyváradi polgármester kezdeményezésére tíz román és tíz magyar írót hívtak meg októberre: barátkozzanak, amíg népeik fojtogatják egymást. A tíz magyarnak – az újságíró szerint – én is köztük vagyok s kíváncsi, mi a találkozóról a véleményem. Amikorra Kolozsvárra értem, körülbelül tudtam, mi a véleményem: közeledni szabad, de eredményt várni a közeledéstől nem lehet. A románok közt akadhatnak férfiak, akik leülnek mellénk s szép szavakat ejtegetnek a Duna-népek együttműködéséről. Mindez csak afféle kultúrpermet marad, mely a román nép-test boa constrictor mozdulatait nem szerelheti le. A románság túl fiatal és szegényebb egy tapasztalattal a kelleténél; a kiábrándító lecke még nem tanította meg ereje határaira s így az a ráutaltság-érzés is hiányzik belőle, mely a közös Duna-akol melegét megkívántathatná. Ha szavakban még el is képzelhető egy megegyezés, nem képzelhető el ösztönökben.”
    
„Az erdélyi magyarságnak nincs komoly hadrendje, melybe beállni férfipróba. Egy nagy eszme pedig már csak azért sem fut szét, mert minden széttört csoportjára más-más halott múlt fekszik rá. Az eszmék embere: az író pedig kipusztulóban, átadja helyét a párt-írástudónak. Épp a mi utunk alatt jelent meg Pesten egy viharkeltő tanulmány az erdélyi irodalomról. Én nem olvastam, de attól félek, bajos az erdélyi irodalomról anélkül beszélni, hogy az ember vihart ne keltsen. Volt ennek az irodalomnak egy hőskora, a húszas évek dereka; ha nem is művészetben, de erkölcsi láthatárban új tágasságot jelentett akkor Erdély: sorstudatot és felelősségérzetet. A mérleg azóta egyetlen nagy író, sok érzékeny helyi tekintély s egyre ernyedő közszellem. Az erdélyi irodalom lassan-lassan emigrál Erdélyből. Soha annyi vastag regényt és vékony verset; rendkívül finom versek, fuvolán fújt szappanbuborékok. Pest, Pest, kattogják az erdélyi írószívek. Mert ideát az erdélyi könyv még kegyeleti tárgy; ha már könyv kell a polcra, egy jó Népfi inkább az „irredenta” erdélyit rakja ki, mint a hazai „destruktívot”. A könyvek ezen az alapon készülnek-készülnek s aki sok könyvet ír, remélheti, hogy lassan maga is átköltözhet a könyvei után.”
    
„Vezetőnk különben bízik a kalotaszegi szigetben. A papnak is megmondja: mit szidjátok ezt a népet, hogy ledér; ha ki is kap a tízparancsolatból, egészséges, nem egykés, örül az életnek s tartja a helyet. Kérdem, küszködnek-e sokat a vegyes községekben. Nem. A nép megérti a népet. Az ő mérkőzésük nem jut el az ágyékoktól a tudatig. Elválnak egymástól, védekeznek egymás ellen, elbuknak, győznek, de nem gyűlölködnek. Ami egyenetlenség van, felülről szítják. A fajok harca népi-fokon nem olyan ocsmány, mint feljebb, ahol a polgári nacionalizmus szervezi meg s lenn az eredménye is meggyőzőbb. A darwinizmust fonákra fordítva, végül itt is a magasabbrendű, túlérettebb, úrhatnámabb és bölcselőbb bukik el a virulensebbel, éretlenebbel szemben. De olyan ez csak, mint ahogy az öreg helyet csinál a fiatalnak, vagyonát átadva neki.”

Németh László olyan okos ember volt, hogy sohasem félt butaságokat mondani, ha csak így ragadhatott meg valamit abból, amit igaznak hitt. Itt sem zavarja, hogy ellentmondások vannak a részek között. De ne az értékelésére figyeljünk, hanem az érveire. Bizony, éppen mostanában gyönyörködhettünk abban, hogy az értelmiség, sőt az irodalom hogyan katalizálja a pusztítás folyamatait például Jugoszláviában; és az iszlám fundamentalizmust sem azok a fanatikus marhák építik, akik aztán felrobbantják magukat érte, hanem a művelt és roppant erényes Korán-tudósok. Semmiképpen sem szabad elhinnünk, hogy az értelmiség, a nemzeti kultúra nem oszt, nem szoroz. Értéket bizony nehezen közvetít, de ha elég tehetséget tud állítani a rombolás mögé, pokoli erőket szabadíthat el. (Bocs, hat rám Németh végletes stílusa. Ennyire azért nem komoly a helyzet.) Az a benyomásom, hogy az érdeklődés iránt minden nép fogékony, nemcsak az értelmiség, hanem az egyszerű emberek is. Az érdeklődésben megérzi az ember a jóindulatot; csak az a bizonyos „párt-írástudó” interpretálja kémkedésként. 

[8] Ehhez kapcsolódik az imént már érintett előadók problémája a tájékozódás irányával, a főváros- és anyaország-centrikus gondolkodással, azzal, amit Pompéry Judit így fogalmazott meg: „(…) sokáig az anyaország képviselte „a” magyar irodalmat. A kisebbségi szomszédos magyar irodalomról Magyarországon keveset tudtak – még ha irodalmi berkekben nyilván azért többet, mint az utca embere. A nyugati irodalomról pedig sokáig szinte semmit. Így különösen sajnálatos, hogy Márai már nem élhette meg újrafelfedezését.
  
  Megfigyelésem szerint az irodalomban ugyancsak megmutatkozott az a gyakorlat, hogy a kívül rekedtek az anyaország felé orientálódtak. Ez annál inkább nyilvánvaló, hisz az író szeretné, hogy minél többen olvassák. Magyarul nyomtatásban nagy létszámú olvasótábort nyilván elsősorban Magyarországon lehet remélni. A hagyományos publikációs módszerek, a nyomtatás biztosította lehetőségekkel elérhető olvasó így elsősorban az anyaországbeli. Jelentősebb elismerés – anyagilag, erkölcsileg, díjakban kifejezve – elsősorban szintén innen várható. Ahhoz pedig, hogy a külhoni szerző Magyarországon babérhoz jusson, igazodnia kell az anyaország értékrendszeréhez, ottani kapcsolati infrastruktúrákat kell ismernie, alkalmazkodnia hozzá, használnia azt. Ha a hivatalos struktúráktól várja a megélhetést vagy megdicsőülést.” – És hát honnan máshonnan várhatná? Az imént idézett Németh László sem vélekedett kedvezően erről, mint ahogy a mai magyarországi irodalmárokban is van némi fenntartás; de senki sem fog vállalkozni arra, hogy néhány évre Ungvárra vagy Brassóba költözik lángoszlopnak és élő lelkiismeretnek. Ez az aboriginekre marad. 

[9] Szokás ezeket az teóriákat mint afféle elméletieskedő léhaságokat elítélni. Pedig pontosan ez az a pont, ahol megfordul a nyelvi magatartás attitűdje.

Továbbá: Beregszászi Anikó: „…ezerszer jaj a nyelvehagyottnak”? című előadásában idézett néhány versrészletet egy 1990-es években Kárpátalján megjelent antológiából:

„Makacs szánkra fegyelmet
izzó jogarral égess,
csak őrizz meg bennünket, édes,
édes anyanyelv!”

„s lesz barát, ki elhagy majd gyarlón,
kinek mennybe szédül a lelke,
de maradok én, hogy Krisztusként
feszüljek föl a nyelvkeresztre.”

Mélyen egyetértek Balla D. Károllyal (bocs Karcsi, szembedicsérlek, ne figyelj ide) (ezt a részletet behunyt szemmel szerkesztettem - bdk), aki kritikájában így fogalmazott: „…a hitvallások és tanúságtételek ezen sokasága nemcsak megrendítő, hanem így, egymásra halmozódva egyszersmind riasztó is.” Mellé teszek egy Utassytól való idézetet (a Holmi-ban értekeztem róla decemberben): „Mutass itt nekem egy zugot, / csak egy talpalatnyi hazát, / ahol meglelem a házad, / s ott engemet dönts le, / hasíts szíjat a hátamból, / korbácsolj vörösre, / s én vallok neked, / mindent bevallok: // Szabadság!” (Könyörtelen könyörgés) Senki nem árthat nekünk annyit, mint amennyit mi ártunk magunknak ezzel a mazochista, a legkedvesebb fogalmakat jelentésük lényegétől megfosztó, apokaliptikus intonációval. A szabadságban az a jó, hogy az embert nem piszkálják mindenféle marhasággal, pláne kínzóeszközökkel. A nyelvben pedig az a jó, hogy beszélni tudunk egymással. Árnyaltan fejezhetjük ki a gondolatainkat, hangulatainkat, stb. Azt a nyelvet, amelyikre rá kell feszülni, én egyáltalán nem akarom használni. Akkor már inkább feszülés nélkül mutogatok. Hagyom a francba az erkölcsöt, maradok a viselkedésnél. De szerencsére nincs erről szó. Megkockáztatom, hogy Erdélyben a legfajsúlyosabb hazafias irodalmi tett az utóbbi időben Kovács András Ferenc költészete volt. Bebizonyította, hogy kisebbségi sors, elnyomatás, oktatási és kulturális diszkrimináció és minden fene dacára az erdélyi magyar költészet nyelve töretlen, teljes értékű játékszer ma is.

[10] Láng Gusztáv: Kérdezz másképp – változik a válasz című előadásában írja: „Az összmagyar irodalomba (…) nem kell (és nem is lehet) »integrálni« a kisebbségi irodalmakat, mert azt ők (is) »csinálják«. Azzal, ami bennük sajátos és különös. A kisebbségi irodalmak nem a »másságai«, nem helyi, regionális (vagy provinciális) változatai az »összma­gyarnak«, nem irodalmi tájszólások, hanem a magyar irodalom kiterjesztései, értékhatárainak és lehetőségeinek a tágításai (…). Babits Mihály szerint a nemzeti irodalom zsinórmértéke a világirodalom; igazán nemzeti az, ami a világirodalommal összhangban van. Másrészt azonban a világirodalomba annak a műnek van esélye bekerülni, ami a világirodalomhoz képest sajátosan újat, tehát nemzetit tartalmaz. Ez a mi témánkra is alkalmazható: a kisebbségi irodalom nem azzal lesz »összmagyar«, hogy elkendőzi arcának kisebbségi mivoltából származó »helyi« vonásait, hanem azzal, hogy e sajátos vonások megőrzésével közöl valamit saját közönségével és minden magyarul olvasóval.”
     
„A kisebbségi kánonok magyarországi elutasításának ma a legfőbb oka, hogy bennük kétségtelenül szerepet kap az az identitás-felmutatás és -őrzés, amelyet – mint esztétikán kívüli, »extraliteráris« elkötelezettséget – a modern és a posztmodern kritika fanyalogva fogad. Tekintetbe kell azonban vennünk, hogy minden kánonképzésben szerepet játszanak (gyakran nem is lényegtelen szerepet) ilyen »extraliteráris« tényezők: társadalmiak, politikaiak, ideológiaiak. Még akkor is, ha ez nem egyezik az írók és az irodalmi csoportok szándékával; nemcsak az számít, hogy miképpen ír az író, hanem az is, hogy miképpen olvas az olvasó. Márpedig senki sem olvas tisztán esztétikai hedonizmusból; a befogadó horizontja nagyon is ki van téve az említett »irodalmon kívüli« tényezők hatásának. S a befogadás során kialakult értékelés is.” Erre mindjárt visszatérek.

[11] Kovács Imre Attila: Egy helyettes irodalom felé című előadásában írja: „(…) a kárpátaljai irodalomnak főként az elmélet hitelesítő vizsgáján kell átesnie, s ez mindjárt rá is világít a »nagy egészhez tartozás« keresettnek tűnő, ám mégis meglévőnek tudott pozíciójára, ugyanis arra az ismeretkörre apellál, amely mostanság a legtekintélyesebb mércéjéül szolgál az egyetemes irodalmi jelenségnek. A baj nyilván az, hogy az elmélet, amely túlnyomórészt semlegesítette az irodalomtörténet »provokációját«, immáron nem kíván normatív lenni, ehelyett benyomul magába az irodalomba, tudat-jelmezeket ölt, sürög-forog. Az elmélet nem integrál vissza semmibe, illetve ezt kizárólag a maga teremtette »semmibe« kísérelhetné meg.
    
Az irodalomtörténetben nem idén rendült meg a bizalom (lásd a szovjet-magyar kulturhibrid »genetikáját«), a kárpátaljai irodalmi tudat most már csak egy csipet »historizmust« hajlandó elfogadni tőle, egy kevés, visszafogott aranykor-keresést (ezt is szolid iróniával, keserű önismerettel). A befogadástörténeti vizsgálódásokhoz pedig kellene a kritikai hagyomány, az olvasóközönség, valami emlékfolytonosság az irodalmi élmény generációk és korszakok között (fölött?) áthúzódó valóságáról.”

De van ennél az elméletre nézve kevésbé kritikus elképzelés is:

Fekete J. József: „Riszálás megy az irodalmi focipályán”:
    
„(…) Badarságnak tűnik a huszadik század vezető irodalomelméleteinek fényében közösség irodalmáról, sőt a közösség szociológiájáról és pszichológiájáról beszélni (noha eddig bizonyosak voltunk, hogy minden esztétikai ítéletalkotás rászorul a közösségi legitimációra és a recepció-kanonizáció-cenzúra hármasságában ez a közösségi olvasat érvényesül), amikor ezek az elméletek kiemelték a művészetet, s vele együtt az irodalmat is a közösségi cselekvési formák közül, lehámozták róla a külső meghatározóit – a politikai, szociális, nemzeti, földrajzi-regionális összefüggéseit ­–, elszakították a szerzőtől, és önelvű nyelvi önmozgásként értelmezték, amelynek egyetlen és kizárólagos játéktere az olvasó, és amelyek szerint az irodalom szakadatlan szövegelés, egyedüli fétise a nyelv, célja az önreflexió, és semmi köze a nyelven kívüli világhoz, így személyhez, éthoszhoz, nemzethez, történelemhez, végső soron emberhez, vagy ha igen, akkor az is az olvasó intellektuális játékának tárgya. Amennyiben ezen elméletek bármelyike is egyeduralkodóvá válna a már említett (feltételezett) világpoétikában, szükségtelenné tenné az irodalomtörténet-írást. Nélküle azonban az elmélet is feleslegessé nyilvánítaná önmagát, hiszen elveszítené vizsgálódásának folyamatosságát, tárgyát egyedi, előzmények és következmények nélküli jelenségként vizsgálhatná, nem képezhetne kánont, értékmezőket, és értékmérő eszközei se lennének. Innen az, hogy a harmadik évezred elején is viszonylag békésen megférnek egymás mellett a különböző elvekre esküvő irodalomkutatási iskolák és az eltérő szempontokat érvényesítő irodalomtörténet-írások.”

[12] Ezt a gondolatot (melyet, mint jeleztem, mások és másutt is vitattak már, igaz, ők nem segítették elő, hogy a vita valós legyen) egyesek helyeselték, mások vehemensen érveltek ellene:

ágnes
Idézem: „a magyar irodalomnak és kritikájának nagy szüksége lenne a külföldi műbírálók által gyakorolt kontrollra. Viszont ehhez itt és most fontos hozzátenni: a határon túli irodalmárok észrevételei talán ugyanilyen relevánsak lehetnének. A kapcsolatnak ebben az irányban is sokkal elevenebbnek kellene lennie.” Köszönöm ezt a gondolatot. Mélységesen egyetértek. Hozzátéve: fordítva is igaz. A „kint” született művek óhatatlanul „bent” méretődnek meg... (ha egyáltalán). De még egyszer: bár már ott tartanánk, hogy fontossá váljon a „kinti” szó a „bentire”.

Dzséj-Dzséj
Bodor Bélának az Ágnes által kiemelt gondolata a konferencia egyik zárómegállapítása is lehetne.

Cséka György
Én az idézett résszel csak részlegesen vagy/inkább sehogyan sem tudnék egyetérteni. Tényleg „félremagyarázható”, félreérthető, pl. a „kontroll” kifejezés is. Miért kellene bárkinek is kontrollt gyakorolnia a magyar irodalom, de bármely irodalom felett? Az irodalom „szabad állat” [Pázmány/B.Z.A.].
(Közbevetőleg: nem, az elme az, ami szabad állat, azaz szabad állapotú, szabad akarattal bíró létező. Az irodalom sok mindennek, egyebek mellett éppen az elmének alárendelt entitás. B. B.) És egyébként is: tudna bárki is kontrollt gyakorolni? Automatikusan, mert külföldi az elemző/olvasó, már tudna? És, hogyan csinálnánk ezt gyakorlatilag: minden könyvünket eljuttatnánk valamely általunk kiválasztott, külföldi elemzői, kritikusi körbe, kezekbe: gyakoroljanak értelmezésükkel kontrollt? És ha nem akarnak, nem érdekli őket vagy nem az érdekli őket, ami minket: mégis fogadjuk el, amit mondanak, merthogy. Merthogy a „távlat”, valaminek [a mű keletkezési körülményeinek és egyéb vonatkozásainak, szerzői intenció stb.] a nem ismerése [”valószínűleg”]érvényesebbé teszi/teheti az értelmezésüket. Mássá teheti, érvényesebbé aligha. Legalábbis az én meglehetősen relativista szemléletmódom számára. Nem tartom egyedül üdvözítő szempontnak a mű-központúságot. Attól, hogy műelemzés közben/előtt korlátokat szabunk magunknak azzal, hogy eleve bizonyos módszereket nem alkalmazunk, nem biztos, hogy automatikusan „érvényesebb” lesz értelmezésünk. Nem hiszem, hogy „fejlődne” az irodalom értelmezése, hogy folyamatosan fejlődnének, finomodnának módszereink, hogy egyre közelebb jutnánk a „helyesebb”, „igazabb”, „érvényesebb” értéshez, értelmezéshez. Hogy már attól is „érvényesebb” lenne egy értelmezés [értelmezzen bár egy műalkotást vagy magát a történelmet, egy eseményt, bármit], hogy messze kerül az időben az értelmezése tárgyától, vagyis bizonyos értelemben „megtisztul” vagy „tisztább” lesz, azaz kevesebb elfogultság, előítélet, háttértudás stb., „zavarja” a [virtuális]tekintetét, vagyis, voltaképp, inkább „színről-színre lát, mint...”. Lehetséges-e, létezik-e, lesz-e majd „legérvényesebb” értelmezés, „tökéletes”, azaz elfogulatlan, „objektív”, abszolúte immanens értelmezés? Kellene, hogy legyen? Nem az irodalom halálát jelentené ez? Hiszen akkor nem kellene semmit olvasni, újraolvasni. Készen lenne a „leltár”. Annyit tehetünk, gondolom én, hogy megpróbálunk valamelyest tudatában lenni [ami lehetetlen] összes elfogultságunknak, előítéletünknek, „háttértudásunknak” műelemzés közben, előtt, után [gyakran akár megvilágító erejű is lehet egy műre nézve, ha ismerjük keletkezésének körülményeit, nem minden műre „nézve” és nem mindig, nem mindenkor, ee eleve nem zárnám ki ezt a szempontot, és semmilyet sem, de persze, kizárólagossá sem tehetem, bár miért ne, de nem túl izgalmas vagy gyümölcsöző]. Kétségtelen, a magyar irodalomra nézve rendkívül érdekes, újszerű, megvilágító erejű lehet bármely más, külföldi, kisebbségi magyar értelmezés, ám nem „érvényesebb” [pl. érdekes és „tárgykörünkbe” vágót dolgokat ír Jókai-monográfiájában Szilasi László Jókai angol fogadtatásáról]. Nem írhatja felül, nem bírálhatja felül, nem gyakorolhat „kontrollt”. Szépen egymás mellé kellene tenni, egymás mellé kellene, hogy kerüljön [majd] minden értelmezés, és abból talán látszik valami, itt és most, talán még érvényesnek is tűnhet valami, egy ideig. Persze, „össze” kellene olvasni azért a többféle irodalmat. Jó lenne, ha keresztül-kasul olvasná magát, egymást a magyar és bármely más, külföldi és külföldi magyar irodalom. Telne ugyan az idő az olvasással, ám vidulna a szív, világosodna kicsit az ész. Ha ugyan.

ágnes
A „kontroll” szó itt valóban zavaró lehet, de amiről szó van, az szerintem más értelmű. A kontroll valóban értendő korlátozásnak, de itt én csupán egyetemes irányultságnak fogtam fel. Talán az írás szerzője ezt pontosabban meg tudná határozni, mire gondolt. Amikor reagáltam a gondolatra, végül is hasonló óhajt kívántam: „Jó lenne, ha keresztül-kasul olvasná magát, egymást a magyar és bármely más, külföldi és külföldi magyar irodalom. Telne ugyan az idő az olvasással, ám vidulna a szív, világosodna kicsit az ész.”

Cséka György
Persze, így „jó” érteni/értelmezni a kontrollt! Lenne így! Bárcsak.

Dzséj-Dzséj
Szerintem akkor maradjunk az Ágnes által kiemelt gondolat immár letisztult értelmezésénél.

Cséka György
Maradjunk. [Maradnak.] Valaki elmegy. [Aztán visszajön Beckett.] Letisztult. [Kiemelt.] Persze, viccel.

Fentieknek megfelelően akár azt is mondhatnám, hogy ezt a részt közkívánatra illesztem a zárszóba. Valójában már akkor volt bennem némi előre megfontolt provokativitás, amikor először így fogalmaztam, holott tudtam, hogy erre valaki mindig ugrik. Tehát: nem, valamivel többre gondolok, mint egyetemes irányultságra. Arra gondolok, hogy valaki, aki nem részese a konszenzus-közösségnek, illetve valakik, akik egy másik befogadói közösséghez tartoznak, az adott mű recepcióját figyelmen kívül hagyva, vagy annak ismeretében azt felülbírálva alkotnak róla ítéletet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ő utóbbi megítélésük válik érvényessé, és hatályon kívül helyezi a korábbiakat. Ez az a pont, ahol alapvetően eltér a gondolkodásmódom attól, amivel általában találkozom. Tehát: a műbírálat természetesen nem nélkülözheti az ítélkező gesztusokat, kijelentéseket. Ezeknek a kijelentéseknek a szituáltsága azonban eltér a bírói ítéletekéitől, illokúciókként szemlélve őket másfajta az eredményességük. A kritikai ítéletrendszer ugyanis nem döntéshez, hanem diszkurzivitáshoz vezet. Egyszerűbben szólva az utóbbi ítéletet lehet ugyan magasabb fokúnak, egyfajta fellebbezésre reflektálónak tekinteni, mégsem az történik, hogy a „másodfokú” döntés hatályon kívül helyezi az elsőfokút, hanem a két ítélet beszélget egymással. Semmi sem kötelezi a befogadói csoport tagjait, hogy másként szemléljék az ilyen ítéletet. Persze a szervilis beidegződésektől eltekintve, melyeken nem az irodalomelméleti diszkurzus korlátozása, hanem a civil társadalom megerősödése, a demokratikus gondolkodásmód megerősödése segíthet. Beidegződéseink két évszázada keveset változtak, a kritikát a legtöbb alkotó ma éppúgy ellenséges gesztusnak, és a kritikust rangban az alkotó felett álló tekintélynek tekinti, mint annak idején Kölcseyt Berzsenyi; holott, és ez gyakran ma sincs másként, a bíráló maga is költő, alkotó volt, aki egy másik pillanatban bírálatok elszenvedőjévé vált. Egyébként Berzsenyi nagyon okosan érvelt a maga igaza mellett (és ez a gyakorlat nekem jobban tetszik, mint az a mai szokás, hogy a megbírált némán tűr, mint a céltábla); ugyanakkor holta napjáig sértett ember maradt, és elment a kedve az irodalom művelésétől, ami viszont abnormális. Nem költői babérjait szaggatta meg a kritikus: éppen írásának megjelenése emelte a művet az irodalmi dialógus terébe. Durvábban: Berzsenyit Kölcsey tette az irodalmi élet szereplőjévé, igazi költővé, azáltal, hogy munkáiról tudomást vett és javaslatot tett értelmezésükre, megítélésükre. 

Ugyanakkor Cséka György írására megfogalmazott reflexióm is ide illik. Merőben mást jelent elzárkózni vagy autonóm módon gondolkodni; megnyitni a tájékozódás terét más dialógus-rendszerek felé, vagy önként alárendelni magunkat az efféléknek. A Zsephoki című szövegben olvashatók az epigonizmusról, örökös egy lépéssel való lemaradásról az alábbiak:

„Állandóan azt lesni, tetszik-e, tetszünk-e, mint a kurvák. Állandóan olyasmit akarni csinálni, ami tetszik nekik, amilyet ők is csinálnak, csak mi szarabbul, gyengébben, bénábban, aztán legfeljebb vállonveregetnek. Miközben tudod, hogy nem tehetsz mást. Nincs más út. Miközben tudod, ők se tehetnek mást. Tartozni akarsz valahova.”

Van erre néhány nagyon jó példám a XVIII. századból. Azt a dolgot, amit ma történelmi regénynek hívunk, tudtommal Magyarországon csinálták először. Szentjóbi Szabó László Első Mária király, Kármán József pedig A fej-veszteség címmel kezdett történelmi regénybe, és ezek együtt kiadnak egy Walter Scott-énál jobb, pontosabban kidolgozott koncepciót, főként ami a történelmi eseményekben a pontosságra (forráskutatás!), a szereplők ábrázolásában pedig a lélektani hitelességre való törekvést illeti. Főleg Kármáné baromi jó szöveg. A folytatást tudjuk: nem volt folytatás. Mind a ketten nagyon fiatalon meghaltak, Kármán egész írói pályája nem tartott két évig. De ennél nagyobb baj, hogy a két kísérletre senki sem figyelt oda, és amikor kijött a magyar irodalom elitje a börtönből, az egésznek nem lett folytatása. Ócska, tizedrendű német rémtörténeteket dolgoztak át, és a néhány eredeti sem volt jobb. Hasonló eset Bárány Péteré, aki megírta az első modern pszichológiai munkát magyarul, Jelenséges lélekmény címmel az 1780-as években. Megnyert vele egy pályázatot, aztán semmi. A szerző szekretárius lett egy gazdag családban, később még írt egy érdektelen nyelvtankönyvet. A Jelenséges lélekmény tíz-egynéhány éve jelent meg először. A maga idejében Európa-szerte szenzáció lehetett volna. A németeknél ez nem így működik. Ott a különböző tudomány- és művészeti területek kíváncsiak egymásra, feldolgozzák egymás gondolatait. Goethe regényeiben érezni lehet, hogy érdekli a kortárs német filozófia és természettudomány, és az egyes gondolatok egymásba fonódva alkotnak architektúrát. Lehet, hogy nem minden gondolatuk olyan eget rengető, mégis mindenki ezeket a gondolatokat vitatja, és nem Bessenyei vagy Csokonai sokszor eredetibb és mélyebb, de rendszert soha nem alkotó ötleteit. Ha tehát van valami haszna az integrációnak (mármint az össz-európainak), akkor az az, hogy ezeket egymásra épüléseket meg lehet tanulni és saját gondolatainkkal egybe fogni.

Cséka válaszolt erre:

„Így van. Valamiféle kisebbrendűségi komplexus működik talán itt, nem hisszük el, hogy amit néha csinálunk, csinálnak körülöttünk, az lehet olyan jó, színvonalas, úttörő jelentőségű, mint akármely külföldi munka. Nem hisszük el azt, amit itthon látunk, ha egyáltalán észrevesszük, mert igazából az észlelés [vagy a látás] se „objektív”, előfeltevés-mentes, „tiszta”, sok minden: előítélet, neveltetés, kultúra befolyásolja/hatja. Durván, azt vesszük észre, amire várunk, amire számítunk, ami beleillik előfeltevéseink rendszerébe. (kiem. B.B.) Ha nem számítunk arra, hogy nálunk is születhet valami jelentős, ha nem keressük, ha nem bízunk ebben, ha mindig külföldi példák után megyünk, akkor nem is veszünk észre semmi ilyesmit itthon. Vagy, ha igen, akkor utólag, jelentős fáziskéséssel. De ennek a magatartásnak, viselkedésmódnak is vannak nagy „hullámzásai”, „ingadozásai”, amikoris beleunva a külföld után való futásba, csakazértis felértékelünk, ideológiai okokból valami arra igazából nem méltót, és aztán ezt védjük, oltalmazzuk, kiáltjuk ki egyedül üdvözítőnek, követendőnek. Az, szerintem, nem baj, ha utólag ugyan, de rájövünk arra, hogy valami mellett elmentünk: azaz elkezdjük újraolvasni, azaz mozgásba hozni, élővé tenni a hagyományt, mert ezzel, ha utólagosan is, de beépítjük kultúránk, irodalmunk rendszerébe, meg talán megnő kicsit ettől az önbizalmunk is. Csak kíváncsivá kell válnunk a régmúlt szövegei iránt, az iránt, ami valahogy kimaradt a „fejlődésből”, az éppen aktuális kánonból. Persze, ez a „csak kíváncsivá kell válnunk” talán a legnehezebb, mert, hogy azzá váljunk, előbb bízni, hinni kellene abban, hogy a múlt [de akár, sőt, a jelen nem kánonba tartozó, és nem feltétlenül irodalmi törekvései] tartogat jelentős teljesítményeket, hogy „van ott valami” érdekes a számunkra, ha más nem, az önismeretünkhöz szükséges kellékek. A klasszikus példa az újraolvasásra: Weöres és a Három veréb hat szemmel vagy akár a Psyche. De beszélhetnénk az erdélyi, s egyáltalán a magyar emlékirat-hagyomány újraértésére a kortárs próza bizonyos alakzataiban, szerzőinél [Darvasi, Láng, Márton, Háy]. Nekem kedvenc példám, szerzőm Vajda Péter, akinek úttörő szabad formájú versei, mitológiája alig feldolgozott, sőt műveinek sincs teljes kiadása, de részletei is jó régen jelentek meg. Pedig el tudnék képzelni tárgyalásához olyan vonatkoztatási pontokat, mint [”mitológiáját” tekintve] Blake, [versformájára nézve] Whitman. És nem baj, nem annyira baj talán, hogy egyenetlen a teljesítmény: mondjuk, Blake-é is az, vagy Whitman-é, vagy akár Cervantes-szé, Fielding-é.”

Bizony, ahogy fentebb írtam, hiányzik kultúránkból (ősi magyar szóval) a transzdiszciplináris diszkurzivitás, és ezért sok értékes teljesítményt nem veszünk észre. Tanuljunk Goethétől. 

[13] „(…) egyenáram-jellegű a magyar-magyar kommunikáció: az anyaországtól a kisebbségek felé és nem fordítva. Ebben a fennállásban az erdélyiek, felvidékiek ütköznek meg azon, hogy az anyaország mennyire tájékozatlan felőlük. Hasonló vehemenciával bizonygatják határon túli honfitársaink, hogy az ő régiójuk mi mindenben előzte meg a mai Magyarországot, gótikus templomok csak a határon túl vannak, népi hagyományápolás, bizonyos nyelvi eredetiségek stb. Mindkét esetben ez egy ambivalens lelkiállapot, amely egyszerre hordozza magában a büszkeséget és a kisebbrendűségi érzést. Mert ugye vannak felmutatható értékek, de a mindenkori többség ezt nem vagy nem eléggé ismeri (el).” (Pompéry Judit)

 

a BDK BLOG frissei:
Kárpátalja Blog:
 

BDK SEO

BDK legutóbbi könyvei:


 

 


Vízumköteles irodalom? - Integrálódni - de mibe? Internetes konferencia - Virtuális Pánsíp Irodalmi Szalon, 2003. Balla D. Károly virtuáléja. Határon túli magyar irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, kortárs magyar irodalom, irodalmi szalon, kárpátalja, kárpátaljai, könyv, próza, vers, regény, líra, epika, dráma, publikáció, folyóirat, újság, rovat, kánon, téma, stílus, irányzat, iskola, műhely, könyvkiadás, stúdió, támogatás, író, költő, irodalmár, publicista, újságíró, szerkesztő, kiadvány, kötet, antológia, almanack, bdk, ungvár, határontúli, kisebbségi, nemzetiségi, mű, alkotás, írás, szöveg, tanulmány, értekezés, esszé, tárca, novella, tárca, hangjáték, könyvek, könyvtár, nyelv, magyar nyelv, orosz, ukrán, keverék, vegyes, határ menti, virtuális konferencia, tanácskozás, irodalomtörténet, irodalomtudomány, elmélet, gyakorlat, hipotézis, posztmodern, hagyományos, modern, korszerű, A határon túli (jelesül a kárpátaljai) magyar irodalom befogadásának a problémái - recepció, integritás, integrálódás, provinciális, dilettáns, európai

Az UngParty weboldalak tematikus szájtok, amelyek témájuk releváns kifejtése mellett szakértői web kereső marketing célokat is szolgálnak, részt vesznek a kreativitásra és minőségi webtartalmak összefüggéseire épülő honlapoptimalizáló és keresőmarketing munkában. A keresőszempontok sokrétű érvényesítése és a linkprofil építése webrendszer megalkotását igényli, ez lehetővé teszi a google keresés első hely elérését a kulcsszavas organikus találatok oldalán. A kreatív tartalommarketing eljárásokra építek. A SEO-program kulcsszavai 2022 februárjában: seo szakértő - honlapoptimalizálás, google első hely, illetve: Ivóvíz fertőtlenítés - Infrafűtés - Műanyag tartály - laptop szerviz budapest és hangoskönyvek: tartalommarketing stratégia, seo tanácsadás, valamint pr cikk és link elhelyezés - kültéri terasz infra fűtés és télikert Budapesten

BDK, 2012